Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Zasoby leśne Nadleśnictwa Garwolin tworzą różnorodne drzewostany: od ubogich borów sosnowych po podmokłe, żyzne olsy i lasy łęgowe. Średni wiek drzewostanów wynosi 63 lata, a przeciętna zasobność - 226 m3 / ha.

Na terenie Nadleśnictwa Garwolin przeważają ubogie i średnio żyzne siedliska borowe, zajmują one 60% powierzchni. Żyzne siedliska lasowe stanowią 36% powierzchni leśnej, a olsy i łęgi - 4%. Uproszczony schemat udziału siedlisk leśnych przedstawia poniższy wykres.

Bory to siedliska bardzo ubogie o kwaśnych glebach. Głównym gatunkiem lasotwórczym borów jest sosna, która występuje tu z domieszką brzozy. Na borach mieszanych, siedliskach ubogich lub średnio żyznych, w drzewostanach obok sosny występuje modrzew oraz gatunki liściaste: dąb, brzoza, lipa.
Lasy mieszane to siedliska średnio żyzne o glebach dość zasobnych i umiarkowanie kwaśnych. Drzewostany tworzy dąb bezszypułkowy i sosna z domieszką modrzewia, grabu, czy brzozy. W wilgotniejszych wariantach lasu mieszanego (las mieszany wilgotny i las mieszany bagienny) w drzewostanie występują: dąb, olsza, brzoza, sosna, jesion i wiąz.
Lasy to siedliska żyzne i bardzo żyzne o glebach słabo kwaśnych lub obojętnych. Głównymi gatunkami drzewostanów są: dąb, olsza i jesion oraz bardzo liczne gatunki domieszkowe.
Olsy i łęgi to z kolei siedliska żyzne i bardzo żyzne, okresowo zalewane lub podtapiane. Głównymi gatunkami w drzewostanie są: olsza czarna i jesion z domieszką brzozy i wiązu.

 

Udział gatunków lasotwórczych

W ostatnim dziesięcioleciu nastąpiło zwiększenie powierzchni cennych gatunków liściastych. Zwiększyła się powierzchnia drzewostanów z głównym udziałem dębu i olszy, zmniejszył się udział drzewostanów z panującą brzozą, osiką i sosną.

Gatunkiem panującym w Nadleśnictwie Garwolin jest sosna, której udział w powierzchni leśnej wynosi 78%.

W lasach garwolińskich, oprócz wyżej wymienionych, występuje szereg gatunków drzew tworzących drzewostany i występujących w domieszce, są to m.in.: modrzew, świerk, buk, klon, jawor, jesion, grab, wiąz, topola, wierzba, lipa. Poniżej przedstawiono procentowy udział powierzchni drzewostanów nadleśnictwa.

  

 

Procentowy udział drzewostanów w przedziałach wiekowych

Materiały do pobrania