Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja Nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych, działająca na podstawie ustawy o lasach. Nadleśnictwo Garwolin jest jedną z czternastu jednostek podlegających Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie.

Strukturę organizacyjną Nadleśnictwa Garwolin stanowią: biuro Nadleśnictwa składające się z działów i samodzielnych stanowisk pracy, leśnictw oraz obwodów nadzorczych Lasów Niepaństwowych.

Nadleśnictwem zarządza Nadleśniczy, który jednoosobowo kieruje całokształtem działalności Nadleśnictwa, ponosi odpowiedzialność za jednostkę oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Prowadzi również, powierzony przez Starostę Powiatu Garwolińskiego w drodze porozumienia nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

W skład biura Nadleśnictwa wchodzą działy i samodzielne stanowiska pracy.

Dział Gospodarki Leśnej– kierowany jest przez Zastępcę Nadleśniczego. Do zadań działu należy prowadzenie całokształtu prac związanych z planowaniem, organizacją, koordynacją i nadzorem prac w zakresie: nasiennictwa, selekcji, szkółkarstwa, hodowli lasu, ochrony przyrody, ochrony lasu (w tym ochrony przeciwpożarowej), łowiectwa oraz innych działów zagospodarowania: użytkowania lasu, urządzania lasu sprzedaży drewna i użytków ubocznych, certyfikacji gospodarki leśnej. Dział prowadzi również sprawy związane ze stanem posiadania i ewidencją gruntów, udostępnianiem lasu oraz z nadzorem nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w zakresie powierzonym przez Starostę Powiatu Garwolińskiego

Dział Finansowo-Księgowy– Kierowany przez Głównego Księgowego. Do zadań działu należy prowadzenie spraw dotyczących gospodarki finansowej Nadleśnictwa, ewidencji i kontroli formalno-rachunkowej dokumentów, sporządzanie planów finansowych, analiz i sprawozdawczości, rozliczeń finansowych i podatkowych, windykacja należności i regulowanie zobowiązań, rozliczenie finansowe wyników inwentaryzacji składników majątkowych, sporządzanie list płac, prowadzenie terminowych rozliczeń z tytułu podatków, składek ubezpieczeń społecznych, obsługa kasowa nadleśnictwa

Dział Administracyjno-Gospodarczy– kierowany przez Sekretarza. Do zadań działu należy prowadzenie całokształtu spraw związanych z obsługą administracyjną Nadleśnictwa, ewidencją gruntów ekonomicznych i dzierżaw, ustalanie i naliczanie podatku od nieruchomości i podatku rolnego; prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz przedmiotów nietrwałych; prowadzenie spraw dotyczących gospodarki mieszkaniowej, zagospodarowania turystycznego, edukacji przyrodniczo-leśnej, prowadzenie archiwum i biblioteki; zaopatrzenie; prowadzenie spraw budowlanych, inwestycyjno - remontowych, transportowych, przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Posterunek Straży Leśnej– kierowany przez p.o. Komendanta Posterunku Straży Leśnej. Podstawowym zadaniem posterunku jest zwalczanie przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego oraz wykonywanie innych zadań związanych z ochroną mienia w zarządzie lasów państwowych, w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa

Stanowisko ds. kontroli funkcjonalnej– Inżynier Nadzoru. Do zadań inżynierów nadzoru należy prowadzenie kontroli prawidłowości wykonania czynności gospodarczych w Nadleśnictwie, w zakresie ustalonym przez Nadleśniczego. Inżynier Nadzoru (NN-1) prowadzi całokształt spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w nadleśnictwie.

Stanowisko ds. pracowniczych– prowadzi całokształt spraw pracowniczych, w szczególności: ewidencję osobową, sprawy związane ze zgłaszaniem pracowników do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego, płacami, szkoleniem pracowników, prowadzeniem rejestru skarg i wniosków. Ponadto prowadzi sprawy związane z obsługą sekretariatu w Nadleśnictwie.

 

Nadleśnictwo Garwolin podzielone jest na trzy obręby leśne, w skład których wchodzi dwanaście leśnictw (w tym jedno szkółkarskie) oraz dwa obwody nadzorcze Lasów Niepaństwowych. Leśnictwem bezpośrednio kieruje leśniczy, jest on odpowiedzialny za całokształt spraw związanych z gospodarką leśną w leśnictwie.

Podział Nadleśnictwa na obręby leśne i leśnictwa przedstawiono poniżej:

1. Obręb Huta Garwolińska

 • Leśnictwo Miętne
 • Leśnictwo Miastków
 • Leśnictwo Huta
 • Leśnictwo Cyganówka
 • Leśnictwo Izdebno
 • Obwód nadzorczy Lasów Niepaństwowych Garwolin

2. Obręb Malamówka

 • Leśnictwo Życzyn
 • Leśnictwo Żelechów
 • Leśnictwo Malamówka

3. Obręb Podzamcze

 • Leśnictwo Uścieniec
 • Leśnictwo Bączki
 • Leśnictwo Krępa
 • Leśnictwo szkółkarskie Podłęż
 • Obwód nadzorczy Lasów Niepaństwowych Maciejowice

W zasięgu terytorialnym leśnictw: Uścieniec, Bączki i Cyganówka funkcjonuje Ośrodek Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych.