Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej. Leśnicy w ramach tych działań:

  • doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną;
  • udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych;
  • wykonują na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych, jeśli wystąpią tam organizmy szkodliwe, zagrażające trwałości lasu;
  • organizują wykonanie zadań gospodarczych w lesie (w tym sprzedaż drewna), na podstawie umowy z właścicielem lasu;
  • sporządzają wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowadzą bank danych o lasach.

Więcej na ten temat

W zasięgu terytorialnym nadleśnictwa blisko 60% powierzchni leśnej stanowią lasy nie stanowiące własności Skarbu Państwa. Nadleśnictwo sprawuje nadzór nad lasami niepaństwowymi na mocy porozumienia ze Starostą Powiatu Garwolińskiego. Powierzchnia lasów poza zarządem LP wynosi ponad 22 500,00 ha.
Lasy nadzorowane podzielone zostały na 8 obwodów nadzorczych, przy czym dwa z nich są wydzielone, a sześć mieszanych (połączonych z Lasami Państwowymi).