Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

Gospodarka łowiecka w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 13.10.1995 r. Prawo Łowieckie. Łowiectwo zdefiniowane jest tu jako element ochrony środowiska przyrodniczego i w rozumieniu ustawy oznacza ochronę zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami zgodnie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej

Gospodarka łowiecka w zasięgu nadleśnictwa prowadzona jest na 24 obwodach łowieckich dzierżawionych przez 17 kół łowieckich oraz w jednym obwodzie wyłączonym – Ośrodku Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych „Uścieniec".

Ośrodek Hodowli zwierzyny funkcjonuje od 1983 roku, jego głównymi zadaniami są:

  • prowadzenie wzorcowego zagospodarowania łowisk, wdrażanie nowych osiągnięć naukowych i praktycznych z zakresu łowiectwa,
  • prowadzenie badań naukowych,
  • odtwarzanie populacji zanikających gatunków zwierząt dziko żyjących,
  • hodowlę rodzimych gatunków zwierząt łownych w celu zasiedlania łowisk,
  • hodowlę zwierząt łownych szczególnie pożytecznych w biocenozach leśnych,
  • prowadzenie szkoleń z zakresu łowiectwa.

Ośrodek Hodowli Zwierzyny „Uścieniec" położony jest na terenie czterech gmin powiatu garwolińskiego: Wilga, Łaskarzew, Garwolin i Maciejowice. Jest to obszar o powierzchni 6739 ha, z czego połowę zajmują tereny leśne, a drugą część obszary polno-łąkowe rozciągające się wzdłuż Wisły.

Na obszarze łowieckim w zasięgu działalności nadleśnictwa występują następujące gatunki zwierząt łownych:

  • zwierzyna gruba: łoś, jeleń, daniel, sarna, dzik.
  • zwierzyna drobna: lis, borsuk, jenot, kuna leśna i domowa, zając, bażant, kuropatwa, norka amerykańska, tchórz zwyczajny i piżmak.

Spośród zwierzyny grubej najliczniejszą populację stanowi sarna, której liczebność szacowana jest na około 2500 sztuk oraz dzik występujący w ilości 600 sztuk. Łoś występuje w ilości około 100 sztuk, jeleń – 130 sztuk, a daniela spotkać można sporadycznie.

Zwierzynę drobną najliczniej reprezentuje zając (powyżej 3700 sztuk), następnie bażant (około 2000 sztuk), kuropatwa (ponad 1700 sztuk) oraz lis (blisko 700 sztuk).

Więcej o łowiectwie...