Wydawca treści Wydawca treści

Lasy nadleśnictwa

Warunki przyrodnicze obszaru, na którym położone jest Nadleśnictwo Garwolin są charakterystyczne dla terenów nizinnych. Rzeźba terenu jest mało urozmaicona, przeważa teren równinny z niewielkimi wzniesieniami i pagórkami.

Obszar Nadleśnictwa Garwolin leży w zasięgu zlodowacenia środkowopolskiego. Część zachodnia ukształtowana pod wpływem działalności Prawisły to współczesny rzeczny taras zalewowy oraz wyższy taras akumulacyjny wytworzony w schyłkowym okresie zlodowacenia środkowopolskiego. Pozostała część omawianego obszaru to położona dalej na wschód równina denudacyjna (Równina Garwolińska) przechodząca w wyżej położoną równinę (Wysoczyzna Żelechowska) wznoszącą się do wysokości 180 m. npm.

Warunki glebowe są zróżnicowane, w zależności od pochodzenia geologicznego, skał macierzystych i stosunków wodnych. Przeważające utwory geologiczne to piaski i żwiry wodnolodowcowe, piaski i żwiry rzeczne oraz gliny zwałowe.
Na gruntach nadleśnictwa wyodrębniono 14 typów i 47 podtypów gleb. Największy udział mają najczęściej spotykane w polskich lasach gleby bielicowe (37,8%) oraz rdzawe (36,2%). Znaczący udział mają również gleby płowe oraz w mniejszym stopniu gleby opadowoglejowe, gruntowoglejowe i torfowe.

Panujący tu klimat jest łagodny, charakteryzuje się niskimi opadami atmosferycznymi. Średnia suma opadów rocznych wynosi 510 mm, często zdarzają się niedobory wody. Średnia temperatura roczna wynosi +9,3oC, a okres wegetacyjny trwa około 210 dni.

Obszar Nadleśnictwa Garwolin należy do zlewni Wisły, która ogranicza teren od zachodu. Koryto Wisły z licznymi zakolami łachami i wyspami tworzy malowniczy obraz naturalnej, nieuregulowanej rzeki. Sieć rzeczną tworzą trzy prawobrzeżne dopływy Wisły. Są to: Okrzejka, Promniki i Wilga. Poza trzema zasadniczymi ciekami spory fragment północnej części nadleśnictwa odwadniany jest przez rowy i bezimienne cieki znajdujące się w dorzeczu rzeki Świder.

Na terenie nadleśnictwa dominującym typem roślinności potencjalnej są zbiorowiska lasów liściastych. W centralnej i wschodniej części nadleśnictwa przeważają ubogie i żyzne grądy subkontynentalne, natomiast w części zachodniej – śródlądowy bór sosnowy. W dolinach rzecznych potencjalnym zbiorowiskiem są łęgi olszowo-jesionowe lub wierzbowo-topolowe. Bory mieszane powinny występować równomiernie rozrzucone na całym obszarze w strefie kształtowanej przez procesy fluwioglacjalne, a więc pozbawione większej ilości glin i iłów, o charakterze raczej piaszczystym i żwirowym.
Taki układ potencjalnych zbiorowisk na większości terenu nie jest odzwierciedlony w wykształconej roślinności rzeczywistej. Większość terenu została przekształcona w tereny rolnicze, przemysłowe, zurbanizowne lub komunikacyjne. Roślinność zbliżona do potencjalnej zachowała się praktycznie wyłącznie na terenach leśnych.

Na terenie nadleśnictwa stwierdzono 245 gatunków zwierząt, w tym: 11 gatunków bezkręgowców, 1 gatunek skorupiaka, 1 gatunek mięczaka, 17 gatunków ryb, 11 gatunków płazów, 6 gatunków gadów, 161 gatunków ptaków i 37 gatunków ssaków. Godnymi uwagi są gatunki ujęte w Załączniku II Dyrektywy Rady: pachnica dębowa, traszka grzebieniasta, żółw błotny, bóbr, nietoperze, popielica, wydra. Na gruntach nadleśnictwa występują dwa gatunki ptaków objęte ochroną strefową: bocian czarny i bielik.

Źródło: Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Garwolin na okres 01.01.2013 - 31.12.2022 r.