Rezerwaty przyrody

Rezerwaty przyrody to wydzielone obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ochroną rezerwatową obejmowane są ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów, a także twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi. W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Garwolin znajdują cztery rezerwaty przyrody, ich łączna powierzchnia wynosi 78,88 ha z czego na gruntach Nadleśnictwa 66,52 ha.

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu obejmują tereny wyróżniające się krajobrazem o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem, a także pełniące funkcję korytarzy ekologicznych.

Obszary Natura 2000

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 jest systemem obszarów połączonych korytarzami ekologicznymi. Obszary te tworzą razem spójną funkcjonalnie sieć ekologiczną, której podstawowym zadaniem jest ochrona różnorodności biologicznej.

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody są jedną z najstarszych form ochrony wartości przyrodniczych. Są to twory przyrody żywej i nieożywionej o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej.