Lista aktualności Lista aktualności

Rezerwaty przyrody

Rezerwaty przyrody to wydzielone obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ochroną rezerwatową obejmowane są ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów, a także twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi. W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Garwolin znajdują cztery rezerwaty przyrody, ich łączna powierzchnia wynosi 78,88 ha z czego na gruntach Nadleśnictwa 66,52 ha.

Rezerwat "Czerwony Krzyż"

Tajęża jednostronna (fot. J.Błędowski)

Rezerwat utworzony został w 1990 roku, położony jest na terenie gminy Maciejowice. Jego powierzchnia wynosi 56,33 ha i obejmuje dwa oddziały leśne w leśnictwie Bączki.
Przeważającą część drzewostanów rezerwatu stanowi sosna z niewielkim udziałem dębu szypułkowego, brzozy brodawkowatej oraz świerka. Drzewostany w wieku 92-112 lat tworzą fragmenty o różnej żyzności: od boru do lasu świeżego.

Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie stanowiska jednego z rzadszych na niżu Polski gatunków storczyka – tajęży jednostronnej oraz innych gatunków roślin chronionych i rzadkich, występujących w zbiorowiskach leśnych o charakterze borowym. Tajęża jednostronna występuje tu w postaci 4 płatów po kilkanaście do kilkudziesięciu okazów w każdym.

Populacja tajęży jednostronnej w rezerwacie „Czerwony Krzyż" jest jedną z dwóch znanych na Nizinie Środkowomazowieckiej i jedną z dwunastu w całym województwie mazowieckim.

Oprócz tajęży jednostronnej z gatunków objętych całkowitą ochroną występują tu: lilia złotogłów, miodownik melisowaty, widłak jałowcowaty, widłak goździsty, paprotka zwyczajna, podkolan biały.

Rośliny objęte ochroną częściową to: kruszyna pospolita, kalina koralowa, bagno zwyczajne, turówka leśna, konwalia majowa. W 2007 r. ukazała się publikacja pt.: „Szata roślinna rezerwatu Czerwony Krzyż i jej zagrożenia" (Chrońmy Przyrodę Ojczystą 63 (6): 15-28,2007) będąca zwieńczeniem badań zespołu naukowców Zakładu Botaniki Akademii Podlaskiej w Siedlcach przeprowadzonych w latach 2003-2006.


Rezerwat "Kopiec Kościuszki"

Rezerwat utworzony w 1989 r., znajduje się w południowo-wschodniej części uroczyska Podzamcze. Jego powierzchnia wynosi 6,07 ha. W skład rezerwatu wchodzą dwa wydzielenia w leśnictwie Krępa, w gminie Maciejowice.
Rezerwat został powołany w celu zachowania stanowiska rzadkiego na niżu Polski gatunku – bodziszka żałobnego oraz dobrze zachowanych fragmentów zbiorowisk leśnych: łęgu, grądu i boru mieszanego.

Obszar rezerwatu porośnięty jest litym drzewostanem olszowym w wieku 102 lat o strukturze jednopiętrowej. Olsza tworzy tu zbiorowiska lasu wilgotnego i olsu jesionowego. Warstwa runa jest dobrze wykształcona i bogata. Z roślin na szczególną uwagę zasługują: kozłek bzowy, turzyca drżączkowata, złoć żółta, złoć mała, bniec czerwony, kokorycz pełna.

W rezerwacie znajduje się pomnik pamięci Tadeusza Kościuszki: kopiec z krzyżem i tablicą pamiątkową.

Kopiec usypano w 1861 r. z inicjatywy maciejowickiego wikarego ks. Józefa Burzyńskiego, w miejscu zranienia i pojmania do niewoli rosyjskiej Tadeusza Kościuszki w bitwie pod Maciejowicami 10 października 1794. W 1917 r., w setną rocznicę śmierci Naczelnika, na cokole krzyża umieszczono tablicę pamiątkową. Kopiec prawdopodobnie znajduje się w miejscu zbiorowej mogiły powstańców. Do 1947 r. było to miejsce patriotycznych manifestacji w dniu 3 maja.

 

Rezerwat "Torfy Orońskie"

Lipiennik Loesela (fot. J. Błędowski)Rezerwat znajduje się w kompleksie lasów innych własności Uroczyska Oronne, w południowej części zasięgu Nadleśnictwa Garwolin. W skład rezerwatu wchodzą grunty nadleśnictwa o powierzchni 0,25 ha, w leśnictwie Malamówka. Pozostała powierzchnia 12,36 ha położona jest na gruntach innej własności w obrębie wsi Oronne w gminie Maciejowice.

Rezerwat utworzony został w 1987 r. w celu zachowania rzadkich chronionych gatunków roślin występujących w naturalnych zbiorowiskach torfowiskowych i leśnych. Rezerwat wyróżnia występowanie licznych gatunków storczyków m.in.: kukułka krwista, kukułka krwista żółtawa, storczyk błotny, podkolan biały, listera jajowata, kruszczyk błotny, czy lipiennik Loesela. Z innych roślin objętych ochroną gatunkową występują tu: widłak wroniec, widłak jałowcowaty i rosiczka okrągłolistna.

Lipiennik Loesela to niepozorny storczyk stwierdzony na niespełna 150 stanowiskach w kraju i zaledwie kilku na terenie województwa mazowieckiego.

Obszar rezerwatu porośnięty jest w blisko 90% przez zwarte drzewostany z panującą olszą w wieku 50-65 lat. Niewielki wyżej położony fragment porasta sosna w wieku 90-100 lat. Pozostałą powierzchnię stanowi torfowisko przejściowe z roślinnością łąkową. Utworzyły się tutaj zbiorowiska łąk mszysto-turzycowych. Torfowisko jest otoczone przez zbiorowiska olszy czarnej z domieszką brzozy brodawkowatej i omszonej oraz osiki.

 

Rezerwat "Polesie Rowskie"

Rezerwat "Polesie Rowskie" (fot. J. Błędowski) To najmłodszy i najmniejszy rezerwat na terenie Nadleśnictwa: utworzony został w 2012 r., jego powierzchnia obejmuje zbiornik wodny i torfowisko i wynosi 3,87 ha. Położony jest na terenie gminy Łaskarzew, w leśnictwie Izdebno. Nazwa rezerwatu pochodzi od nazwy sąsiadującej miejscowości Polesie Rowskie.

Rezerwat został utworzony w celu ochrony dobrze zachowanego kompleksu wodno-torfowiskowego z otaczającym go wąskim pasem borów bagiennych oraz stanowiskami chronionych i zagrożonych gatunków roślin i zwierząt. Na terenie rezerwatu przyrody stwierdzono 78 gatunków roślin naczyniowych, 22 gatunki mszaków, 5 gatunków ssaków, 31 gatunków ptaków, 3 gatunki płazów i 2 gatunki gadów.

Wysoką wartość przyrodniczą rezerwatu podkreśla obecność aż czterech siedlisk przyrodniczych: starorzeczy i naturalnych eutroficznych zbiorników wodnych, torfowisk zdegradowanych, torfowisk przejściowych, borów i lasów bagiennych wraz z gatunkami chronionymi.